Semaltdan SEO amaly

2004-nji ýylda algoritm täzelenmeleri (mysal üçin, Panda we Kepderi) ýaly taktikalary ulanyp, Google SERP-iň ilkinji sahypalaryna çykmagy başardy. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bu taktikalaryň ulanylmagy bir sahypany düýbünden ýatdan çykaryp biler. Google gözleg netijeleriniň sahypasynda galmak üçin bir hünärmeniň kömegi gerek bolup biler ýa-da sahypaňyz eýýäm jezalandyrylan bolsa, meseläni düzetmek üçin edip boljak zatlaryňyz bar. Aşakda “Google” -yň iň ýokary wezipelerine ýetmäge kömek etjek “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Iwan Konowalowyň maslahatlary bar.

Ulanyjy üçin amatly mazmun.

Google-yň esasy maksady, ulanyjylara degişli we dostlukly mazmuny görkezmek. Işleýän iş pudagyňyza baglylykda, sahypany her hepde täzelemegiň zerurlygy bolup biler. Täzelenmese, ulanyjylar üçin köne bolardy. Şonuň üçin SEO-nyň etmeli zady, ulanyjylara uzak wagtlap degişli bolup biler ýaly sahypany täzelemegi dowam etdirmekdir.

Makala egirme we mazmuny köpeltmek.

Aýlanýan makala, biriniň başga makala ýaly pikirleri bolan bir makala ýazandygyny aňladýar. Göçürilen mazmun, şol bir zady dürli makalalara gaýtadan ýazýandygyny ýa-da göçürip alýandygyny aňladýar we muny aňsatlyk bilen tapyp bolýar. Şeýle-de bolsa, şol bir wagtyň özünde bu adam hiç hili zyýan bermek islemedi. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, ýerine ýerine ýetirip boljak zat, ýokary hilli, üýtgeşik mazmun ýazmak üçin hünärmen göçürijini işe almak.

Şahamça bazary.

Biri bir iş alyp barsa, oňyn syn bermegiň ýerine baglanyşyk gurmazlyk ýa-da önüm bermezlik möhümdir. Mundan başga-da, blogçylardan "nofollow" häsiýetini goşmagy haýyş etmegi ýatdan çykarmaň. Mundan başga-da, biri onlaýn satyjy bolsa, "dofollow" atributlaryny goşmazlyk gowy. Emma şeýle ýagdaý ýüze çykan halatynda synçylary dogruçyl bolmaga höweslendirmek ýa-da satýan önümleriňiziň ýokary hilli bolandygyna göz ýetirmekdir.

Sahypaňyza baglanyşyk goýmazdan ozal, mümkin boldugyça SEO kämilleşdirişlerini etmeli . Bu ýerde iň oňat wariant, gowulaşdyrmak üçin web sahypasyny seljerip we ony SERP-lerde ýokary derejä çykaryp bilýän hünärmen SEO hünärmenini işe almakdyr. Şeýlelik bilen, sahypaňyzy diňe bir gowulaşdyryp, çaltlaşdyrman, işiňizi gülläp ösdürersiňiz.

mass gmail